PRIMARIA 1

Materias deste curso

Valores Sociais e Cívicos
Pedagoxía Terapéutica
Audición e Linguaxe
Relixión Católica
Lingua Estranxeira Inglés
Matemáticas
Lingua Galega e Literatura
Lingua Castelá e Literatura
Educación Física
Educación Artística Plástica
Educación Artística Música
Ciencias Sociais
Ciencias da Natureza

Docentes deste curso

Mª Carmen

Cristina A.

Yolanda

Dori

David

Nieves

Atópanos na rúa Antonio Palacios
Teléfono 986 33 06 89