DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

O Departamento de Orientación do noso centro está integrado por un equipo multidisciplinar:

INFANTIL E PRIMARIA

Especialista de PT

Pedagoxía terapéutica

Especialista de AL

Audición e Linguaxe

Mestres de apoio

ESO

Orientador

Mestres de apoio

As funcións de apoio aos alumnos con necesidades educativas especiais asumímolas, en cada etapa, un mesmo grupo de profesionais que estamos en contacto directo con todas as persoas implicadas na educación dos menores.

METODOLOXÍA

Dende un primeiro momento sempre partimos da demanda, ben dende o centro (titores ou membros do equipo docente), ou ben dende a familia. Comunicado o caso á responsable da etapa correspondente, a persoa que efectúa a demanda debe cubrir por escrito un protocolo no que se recolle a información precisa para o inicio da valoración directa do alumno ou alumna.

Unha vez finalizado o proceso de avaliación inicial, realízase unha reunión coa familia e o titor ou titora para establecer as pautas de actuación e orientacións convenientes, intentando a maior coordinación posible entre a escola e a casa.

No mes de setembro, ao inicio de cada ano escolar, o Departamento de Orientación está presente na reunión que ten cada curso coas familias para presentarse e mostrar a súa disposición. Tamén organiza os horarios de apoio, e organiza cos titores e titoras as horas de atención ao alumnado para Audición e linguaxe e Pedagoxía terapéutica. Dende o Departamento procúrase que os grupos sexan o máis reducidos posible para poder ofrecer un ensino eficaz.

Os especialistas de PT e AL teñen como finalidade recuperar e procurar a integración dos alumnos e alumnas no seu curso. O psicólogo, a de orientar e axudar, tanto os alumnos como as súas familias, no caso de problemas actitudinais ou de aprendizaxe e de rendemento escolar a través de técnicas de estudo ou para orientar o futuro académico unha vez que rematan os seus estudos no noso centro.

Durante o curso, estamos semanalmente en contacto directo cos titores e/ou co resto de profesores, e están establecidas reunións trimestrais coa totalidade dos membros do claustro para seguir o desenvolvemento de cada alumno ou alumna e facer as modificacións necesarias.