Ofrece un tratamento integral das matemáticas na ESO e o bacharelato, cuxas principais acenos de identidade son:O rigor científico necesario está presente sempre pero adaptado ao nivel e aos obxectivos de cada materia. Isto reflíctese no tratamento das dúas opcións de bacharelato.

Búscase favorecer e promover a aprendizaxe autónoma. Para iso, en todos os temas e niveis exponse multitude de exemplos e de actividades resoltas que serven tanto para afianzar a aprendizaxe, como de modelo para poder realizar correctamente a ampla colección de actividades propostas. Estas últimas estruturáronse en diferentes apartados que cobren desde os máis clásicos, enfocados á adquisición de destrezas e procedementos (exercicios) ou á aplicación a situacións realistas (problemas), a outras máis específicas como o traballo de actividades moi contextualizadas (Contorna matemática), cuestións teóricas ou actividades de autoavaliación que se presentan con dous niveis de profundización.

As aplicacións interactivas constitúen unha parte importante do proxecto e aparecen en multitude de actividades -exercicios de repaso, de aplicación e de autoavaliación- que o alumno terá á súa disposición para avanzar no dominio dos contidos tratados. Ademais, en todos os niveis deseñouse unha colección moi ampla de interactivos realizados con GeoGebra que cobre os contidos máis significativos e que esixe unha participación activa por parte do alumno, axudándolle de forma eficaz a consolidar a aprendizaxe.A través de SaviaDigital, ofrecémosche unha contorna de traballo persoal. Integramos ferramentas do mundo dixital que enriquecerán as túas clases de maneira sinxela e segura.