COVID-19

ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas solicite consulta no seu centro de saúde.

Presentou nas últimas 2 semanas?

SI

NON

Síntomas respiratorios

Febre maior de 37,5ºC

  

Tose seca

  

Dificultade respiratoria

  

Outros síntomas

Fatiga severa (cansazo)

  

Dor muscular

  

Falta de olfacto

  

Falta de gusto

  

Diarrea

  

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron.

 

SI

NON

CONVIVIU nas últimas

2 semanas? 

cunha persoa COVID-19 +

confirmado?

 

 

cunha persoa en illamento por

sospeita de infección pola COVID19?

 

 

 

 

PROGRAMA DE ACOLLIDA

 Este documento está elaborado en base ás Instrucións do 30 de xullo 2020 e ás do 17 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas de Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria obrigatoria, nas
que se indica que, co fin de facilitar a incorporación do alumnado afectado pola suspensión da actividade lectivo presencial durante o curso 2019/2020, o equipo directivo elaborará un Programa de acollida que será presentado ao Consello Escolar do centro e que se desenvolvera nas dúas primeiras semanas do curso, coa organización do centro que informe, polo menos, dos seguintes aspectos:

a) Novas normas de organización e funcionamento do centro.

b) Actuacións de prevención, hixiene e protección.

c) Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado necesaria para o seu desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou, de ser o caso, non presencial.

d) Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades grupais de acollida e cohesión.

Enlace a Programa de acollida

PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN

PLAN DE CONTINXENCIA

O Plan de Continxencia do CPR Plurilingüe Hermanos Quiroga ten por finalidade establecer os procesos para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que se teña interrompido a suspensión da actividade lectiva como consecuencia da aparición dun gromo que supoña o cese da actividade presencial nun aula/etapa educativa/centro.

Enlace a Plan de continxencia